نیمسال اول (ترم پاییز)
ردیف
موضوع
تاریخ
شروع
پایان
۱
ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال
۷/۵/۹۲
۱۴/۶/۹۲
۲
ثبت دروس معادل سازی شده
۲/۶/۹۲
۱۴/۶/۹۲
۳
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد
۷/۵/۹۲
۱۴/۶/۹۲
۴
ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز
۲۲/۴/۹۲
۳/۵/۹۲
۵
تعریف اساتید برای دروس در سیستم
۲۲/۴/۹۲
۳/۵/۹۲
۶
بار گذاری مدارک تحصیلی مدرسین مدعو
۲۲/۴//۹۲
۱/۶/۹۲
۷
ثبت نام و انتخاب واحد
۷/۶/۹۲
۱۵/۶/۹۲
۸
زمان درخواست وام
از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
۹
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی
۱۸/۶/۹۲
۳۰/۶/۹۲
۱۰
زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی
۱۶/۶/۹۲
۲۸/۹/۹۲
۱۱
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی
۳۰/۶/۹۲
۵/۷/۹۲
۱۲
درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی
۳۰/۶/۹۲
۵/۷/۹۲
۱۳
تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود
۱۳/۷/۹۲
۱۳/۸/۹۲
۱۴
زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید
۶/۷/۹۲
۲۸/۹/۹۲
۱۵
حذف و اضافه
۸/۷/۹۲
۱۶/۷/۹۲
۱۶
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی
۴/۸/۹۲
۱۱/۸/۹۲
۱۷
اتمام زمان اصلاح نمره و درس
۱۸/۹/۹۲
۱۸
حذف اضطراری
۱۳/۹/۹۲
۱۹/۹/۹۲
۱۹
تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد
۱۰/۹/۹۲
۱۸/۹/۹۲
۲۰
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)
۱۰/۹/۹۲
۱۸/۹/۹۲
۲۱
اتمام زمان ثبت دروس معادلسازی شده
۱۸/۹/۹۲
۲۲
دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )
20/9/92
23
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی
۲۹/۹/۹۲
۲۴
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد
۳۰/۱۰/۹۲
۲۵
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو
۲۶/۹/۹۲
۲۶/۱۰/۹۲
 
ردیف
موضوع
تاریخ
شروع
پایان
۲۶
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی
۱۰/۹/۹۲
۱۸/۹/۹۲
۲۷
* زمان  امتحانات
۳۰/۹/۹۲
۲۶/۱۰/۹۲
۲۸
قرائت پاسخنامه
۳۰/۹/۹۲
۲۸/۱۰/۹۲
۲۹
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی
۳۰/۹/۹۲
۵/۱۱/۹۲
۳۰
حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال
۱۰/۱۱/۹۲
۳۱
اتمام زمان تایید حق التدریس توسط اساتید
۱۵/۱۰/۹۲
۳۲
تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها
۲۰/۱۰/۹۲
۳۰/۱۰/۹۲
۳۳
تایید حق التدریس اساتید توسط استان
۱/۱۱/۹۲
۱۰/۱۱/۹۲
   * استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.
 حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۷ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
نیمسال دوم (ترم بهار)
ردیف
موضوع
تاریخ
شروع
پایان
۱
ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال
۱۵/۹/۹۲
۱۵/۱۰/۹۲
۲
ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد
۱۵/۹/۹۲
۱۵/۱۰/۹۲
۳
ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز
۱۵/۱۰/۹۲
۲۵/۱۰/۹۲
۴
تعریف اساتید برای دروس در سیستم
۱۵/۱۰/۹۲
۲۵/۱۰/۹۲
۵
بار گذاری مدارک تحصیلی مدرسین مدعو
۱۵/۱۰/۹۲
۱/۱۱/۹۲
۶
ثبت نام و انتخاب واحد
۲۷/۱۰/۹۲
۴/۱۱/۹۲
 


 

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)
ردیف
موضوع
تاریخ
شروع
پایان
۷
زمان درخواست وام
از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
۸
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی
۲۳/۱۱/۹۲
۳۰/۱۱/۹۲
۹
زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی
۵/۱۱/۹۲
۸/۳/۹۳
۱۰
ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز
متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
۱۱
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و کارشناسی ارشد فراگیر
متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
۱۲
درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید
۵/۱۱/۹۲
۳۰/۱۱/۹۲
۱۳
تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود
۱/۱۲/۹۲
۲۸/۱۲/۹۲
۱۴
زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای بهمن ماه
۱۹/۱۱/۹۲
۸/۳/۹۳
۱۵
حذف و اضافه
۲۶/۱۱/۹۲
۵/۱۲/۹۲
۱۶
اتمام زمان اصلاح نمره و درس
۲۹/۲/۹۳
۱۷
حذف اضطراری
۲۰/۲/۹۳
۲۹/۲/۹۳
۱۸
تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد
۲۰/۲/۹۳
۲۹/۲/۹۳
۱۹
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)
۲۰/۲/۹۳
۲۹/۲/۹۳
۲۰
اتمام زمان ثبت دروس معادلسازی شده
۲۹/۲/۹۳
۲۱
دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )
1/3/93
22
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی
۹/۳/۹۳
۲۳
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد
۱۰/۴/۹۳
۲۴
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو
۶/۳/۹۳
۵/۴/۹۳
۲۵
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی
۲۰/۲/۹۳
۳۰/۲/۹۳
۲۶
* زمان امتحانات
۱۰/۳/۹۳
۵/۴/۹۳
۲۷
قرائت پاسخنامه
۱۰/۳/۹۳
۷/۴/۹۳
۲۸
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی
۱۰/۳/۹۳
۱۵/۴/۹۳
۲۹
حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال
۲۰/۴/۹۳
۳۰
اتمام زمان تایید حق التدریس توسط اساتید
۲۵/۳/۹۳
 


 
 
ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)
ردیف
موضوع
تاریخ
شروع
پایان
۳۱
تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها
۲۶/۳/۹۳
۵/۴/۹۳
۳۲
تایید حق التدریس اساتید توسط استان
۶/۴/۹۲
۱۶/۴/۹۲
* استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
ترم تابستان (در صورت تصویب ارائه)
ردیف
موضوع
تاریخ
شروع
پایان
۱
ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد
۶/۴/۹۳
۱۸/۴/۹۳
۲
ارائه دروس برای مراکز
۷/۴/۹۳
۱۲/۴/۹۳
۳
ثبت نام و انتخاب واحد
۱۴/۴/۹۳
۲۲/۴/۹۳
۴
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی
۶/۴/۹۳
۵/۵/۹۳
۵
دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )
8/5/93
6
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو
۱۳/۵/۹۳
۲۹/۵/۹۳
۷
شروع امتحانات
۱۸/۵/۹۳
۲۹/۵/۹۳
۸
قرائت پاسخنامه
۱۸/۵/۹۳
۳۱/۵/۹۳
۱۰
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی
۱۸/۵/۹۳
۱۰/۶/۹۳
۱۱
حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال
۲۴/۶/۹۳
۱۳
تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها
۱۱/۷/۹۳
۱۸/۷/۹۳
۱۴
تایید حق التدریس اساتید توسط استان
۱۹/۷/۹۳
۲۵/۷/۹۳
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
 
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما